Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας του Νοσοκομείου

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας του Νοσοκομείου συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 39.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 48.360,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (ΡΨΦΡ6-ΔΝΥ) (22PROC010149312)

4. Δ.13_22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010149818)

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 04/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2022