Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ) – ΑΔΑ: 63ΝΟ6-ΝΩΨ

H ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, ήτοι του χαμηλότερου μηνιαίου τιμήματος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα μηνιαία αξία. Οι συμβατικές υπηρεσίες δεν είναι διαιρετές και επομένως απαιτείται να δοθεί προσφορά για το σύνολο των απαιτούμενων χώρων – υαλοπινάκων των Μονάδων Περιοχής Λάρισας και όχι για μέρος αυτών. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση θα γίνει υποχρεωτικώς σε έναν οικονομικό φορέα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2022