Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου» (ΠΜ-100)

ΑΔΑΜ : 22PROC010052759 2022-02-14
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων δημοσιεύει την παρακάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου» με προϋπολογισμό 4.475.200,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε σύμφωνα με το Μέρος Γ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας
της Αναθετούσας Αρχής.
Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης
Αεροδρόμιο Τατοϊου Τ.Κ. 13671
Υπεύθυνοι Ασμχος (ΜΕ) Ελευθερία Ντάση, ΣΕΙΔ (ΠΕ/ΜΗΧ) Διονύσης Αρβανίτης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2108193221, 2108193212, 2108193231
Email c22.dae@haf.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.haf.gr
2. Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης
α) Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 121 του
ν.4412/2016
β) Τύπος σύμβασης, για την σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής
προσφορών: Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου Έργου : “Εκσυγχρονισμός και
Αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου”. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
3. Τόπος εκτέλεσης των εργασιών
α) Το έργο θα εκτελεσθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών στην οδό Βασ. Σοφίας &
Ριζάρη 2 του Δήμου Αθηναίων, Νομού Αττικής, Ελλάδα.
Κωδικός NUTS :GR30 EL303
β)Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου.
Το μουσείο σχεδιάστηκε από μια ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων με
επικεφαλής τον Θουκυδίδη Βαλέντη αρχιτέκτονα και καθηγητή του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εγκαινιάστηκε στις 18 Ιουλίου 1975, με βασικό σκοπό να
αποδώσει τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας. Αντικείμενο
της πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, ενώ
οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/μέτρα είναι οι εξής :
1) Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σύστημα Κλιματισμού & Φωτισμού
2) Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση
δώματος και νέα κουφώματα στις όψεις)
3) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με την μέθοδο του συμψηφισμού
4) Εφαρμογή συστήματος αυτοματισμού BEMS με διασύνδεση στα συστήματα
του κτιρίου. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 9.315,30 τ.μ. ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις είναι 6.868,63 τ.μ.
Από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκε, η ενεργειακή του τάξη είναι Η. Με τα προτεινόμενα μέτρα η επιτυγχανόμενη ΕΞΕ θα είναι τουλάχιστον 90% ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει στην
ενεργειακή κατηγορία Α+.
Κωδικοί CPV:
45331000-6 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
45453000-7 Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
45212313-3, Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία,
45259900-6 Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα πέντε
μέρες (545) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
5. Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης μπορούν να
ζητηθούν από:
α) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στον αντίστοιχο χώρο «Δημόσιοι και Διεθνείς Διαγωνισμοί» στη Διαδικτυακή Πύλη της καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.haf.gr/news/contents
β) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνίσταται να επισκεφθούν τους χώρους του Πολεμικού
Μουσείου Αθηνών προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των γενικών και ειδικών συνθηκών
εκτέλεσης του έργου. Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή
πληροφορία, αναφορικά με τους όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
γ) Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 04-03-22 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 11-03-22.
6. Ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών.
α) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η,
15-03-22 ημέτα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
β) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
γ) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η, 16-03- ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.
Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
ανωτέρω, προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.
7. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις.
α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (89.504,00€) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 15-04-2023
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
8. Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία 4.475.200,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
9. Χρηματοδότηση
Το έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Πολεμικού
Μουσείου» με κωδικό ΟΠΣ 5129952. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»), κωδ. ΣΑ: Ε2371, κωδ. εναρίθμου: 2021ΣΕ23710011. Η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.
10. Δικαιούμενοι συμμετοχής :
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
και που είναι εγκατεστημένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση, ισχύουν τα
προβλεπόμενα από το άρθρο 140 του ν. 4412/2016.
11. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια :
Για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων:
− Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων, απαιτούνται να διαθέτουν τουλάχιστον τις
προϋποθέσεις τής παρ. 13 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019.
− Για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων, απαιτούνται να διαθέτουν
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις τής παρ. 13 του άρθρου 51 του Π.Δ. 71/2019
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
12. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :
i) Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (μεμονωμένους):
οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγόρια έργων
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στην παρ. 4, άρθρο 52, του Π.Δ. 71/2019.
Επισημαίνεται ό τι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές
διατάξεις ( άρθρο 65, Παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τής Παρ. 6.α, του Άρθρου 100, του Ν. 3669/2008, ό πως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγόρια έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγόρια έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζονται στην παρ. 5, άρθρο 52, του Π.Δ. 71/2019. Επισημαίνεται ό τι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις ( άρθρο 65, Παρ. 6) του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τής Παρ. 6.α, του Άρθρου 100, του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κατηγόρια έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ii) Δεδομένης της σπουδαιότητας και της ιστορικής σημασίας του κτιρίου του Πολεμικού
Μουσείου καθώς και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προκύπτουν από την αναγκαιότητα
εκτέλεσης των εργασιών, κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016 και κατόπιν σχετικής απόφασής του Πράξη Νο1 Συνεδρία 01/14-01-22 ΤΣΕ ΔΑΕ το Πολεμικό Μουσείο θέτει, επί ποινή αποκλεισμού, πρόσθετο όρο για κάθε μεμονωμένο οικονομικό φορέα που συμμετέχει στο κομμάτι της τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς δημόσια ή και ιδιωτικά έργα εγκαταστάσεων κλιματισμού συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 600.000€ (χωρίς ΓΕ&ΟΕ, Αναθεώρηση, Απρόβλεπτα και ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις κλιματισμού πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερων έργων, για το άθροισμα υπολογίζεται μόνο το κόστος των εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Στο ποσόν των 600.000€ θα πρέπει να περιλαμβάνονται αθροιστικά εγκαταστάσεις
συστημάτων Κλιματισμού τύπου Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 13 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
15. Διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Δ/ΝΣΗ: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, 18233, Κτίριο Κεράνης
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για την υποβολή προσφορών:
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
16. Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
17. Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο στις εφημ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και ΠΑΛΜΟΣ
Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 14-02-22
Δεκέλεια Φεβρουάριος 2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. ΑΔ.Φ.916/195/Σ.33/09-02-22/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση

ΠΜ-100 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ_s (1)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 16/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/03/2022