Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 186531 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Οικήματος Μ-111 στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-246Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Οικήματος Μ-111 στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-246Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 965.000,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 231.600,00 ΕΥΡΩ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/03/2022