Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 03/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Φυσιοθεραπευτηρίου του 251 ΓΝΑ (ΑΔΑ:ΨΧ2Β6-ΗΝ4)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Φυσιοθεραπευτηρίου του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2022