Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 07/22) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Ειδών Δεξαμενών Καυσίμου για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 6ΚΣΒ6-1ΧΤ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ειδών δεξαμενών καυσίμου για την υποστήριξη Α/Φ CL-215/415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 282.642,25€ (διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/03/2022