Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΔΑΥ με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 186645 για την κατασκευή του έργου : “Συντήρηση – Αναβάθμιση του Υποστέγου Συντήρησης της 332 Μοίρας” (ΑΕΕ:19/21)(Δ.01/22)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης/ 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (ΔΑΥ/206ΠΑΥ), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση – Αναβάθμιση του Υποστέγου Συντήρησης της 332 Μοίρας» (ΑΕΕ: 19/21), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 2.165.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβανομένων ΓΕ&ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15%, απολογιστικών, ποσού αναθεώρησης και ΦΠΑ 24%).

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (22PROC010014742)

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΨΦ046-ΡΜΒ_22PROC010015835

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2022