Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Α.Υ. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 186598 για την κατασκευή του έργου : “Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας” (ΑΕΕ: 21/21)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης / 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (ΔΑΥ/206ΠΑΥ), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας» (ΑΕΕ: 21/21), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 751.164,52 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 180.279,48 €.

22PROC009983127 (Η διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ)

22PROC009983184_Ψ6ΙΗ6-Ω0Ξ (Η περίληψη της διακήρυξης όπως αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ)

Ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: 01/02/22

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 02/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/03/2022