Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 9/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 55.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  68.448,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AXIOM ARTIS DFC (ΩΥΖΙ6-ΕΘ3) (22PROC010053406)

4. Δ.9_22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ AXIOM ARTIS DFC ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010054839)

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/03/2022