Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 83.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  103.168,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων (ΩΣ1Θ6-ΩΞΖ) (22PROC010038876)

3. Δ.08 _22 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010039051)

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2022