Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 4/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Αιμοδυναμικού και Ηλεκτροφυσιολογίας Καρδιάς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Αιμοδυναμικού και Ηλεκτροφυσιολογίας Καρδιάς για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 37.867,25 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 43.009,77 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΩΜΩΠ6-ΡΘ9) (22PROC010047801)

4. Δ.4_22 Αναλώσιμα Υλικά ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010048917)

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2022