Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 75.600,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  93.744,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ (9Γ556-Υ1Ε) (22PROC010042304)

3. Δ.03_22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010042896)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2022