Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 04/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ (ΑΔΑ:ΩΤΤΒ6-Μ98)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 408.740,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 506.837,60€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/03/2022