Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Ηλεκτροκίνητων Συσκευών Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Πολεμικής Αεροπορίας (110ΠΜ, 115ΠΜ, 116ΠΜ και 133ΣΜ) – ΑΔΑ: 6ΕΦΘ6-ΗΘΑ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Τεσσάρων (4) Ηλεκτροκίνητων Συσκευών Συμπίεσης Αζώτου Υψηλής Πίεσης προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Πολεμικής Αεροπορίας (110ΠΜ, 115ΠΜ, 116ΠΜ και 133ΣΜ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2022
Τελευταία τροποποίηση: 02/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2022