Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185514 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ- 100Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-100Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 1.923.387,10 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% λόγω πηγής χρηματοδότησης (εθνικό έργο), (+461.612,90 ΕΥΡΩ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 18/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/02/2022