Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 22.536.173,01€ (είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ενός λεπτού) χωρίς κρατήσεις ή 23.951.147,00 € (είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ (βάσει του άρθρου 27 του Ν.2859/00).

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2022