Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 9.796.993,00 € (εννιά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ) χωρίς κρατήσεις ή 10.412.114,00 € (δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ (άρθρο 27 του Ν.2859/00).

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 18/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/06/2022