Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184093 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης
Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον
Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 2.041.935,47 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του
έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα ~ 15%, απολογιστικές εργασίες και
αναθεώρηση). Το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% λόγω πηγής χρηματοδότησης
(εθνικό έργο), (+ 490.064,53 ΕΥΡΩ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/02/2022