Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 89.938,70 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  111.523,99 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Δ. 07_22 ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009970585)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλύση Ιματισμού (Δ .07_22) (ΨΥΕΒ6-2ΘΖ) (22PROC009970078)

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/02/2022