Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 06/22 (Επαναληπτικού του Δ.66/21) του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  198.400,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή (99ΘΜ6-9ΙΔ) (22PROC009974045)

Δ.6_22 Συστημα Κλήσης Νοσηλευτή ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009974461)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/02/2022