Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 05/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 213.992,20 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  226.831,73 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φυσικό Αέριο (Δ.05_22) (22PROC009968778) (6ΑΠΕ6-Ρ5Κ)

Δ. 05_22 Προμήθεια Φυσικού Αερίου ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009969152)

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/02/2022