Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  120.528,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. Δ.2-22 ΕΦΕΣΤΡΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009956913)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχων (Δ.2_22) (6Μ6Ρ6-4Χ2) (22PROC009956390)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/01/2022
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/02/2022