Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 06/22 (Επαναληπτικού του Δ.66/21) του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  198.400,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή (99ΘΜ6-9ΙΔ) (22PROC009974045)

Δ.6_22 Συστημα Κλήσης Νοσηλευτή ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009974461)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 05/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 213.992,20 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  226.831,73 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φυσικό Αέριο (Δ.05_22) (22PROC009968778) (6ΑΠΕ6-Ρ5Κ)

Δ. 05_22 Προμήθεια Φυσικού Αερίου ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009969152)

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Νοσοκομείου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 89.938,70 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  111.523,99 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Δ. 07_22 ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009970585)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πλύση Ιματισμού (Δ .07_22) (ΨΥΕΒ6-2ΘΖ) (22PROC009970078)

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  120.528,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. Δ.2-22 ΕΦΕΣΤΡΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC009956913)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχων (Δ.2_22) (6Μ6Ρ6-4Χ2) (22PROC009956390)

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου

Ανακοινώνεται ότι την 07.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 22.536.173,01€ (είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ενός λεπτού) χωρίς κρατήσεις ή 23.951.147,00 € (είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ (βάσει του άρθρου 27 του Ν.2859/00).

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185506 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 880.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 211.200,00 €.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185514 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ- 100Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-100Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 1.923.387,10 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% λόγω πηγής χρηματοδότησης (εθνικό έργο), (+461.612,90 ΕΥΡΩ).

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184093 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης
Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον
Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 2.041.935,47 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του
έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα ~ 15%, απολογιστικές εργασίες και
αναθεώρηση). Το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% λόγω πηγής χρηματοδότησης
(εθνικό έργο), (+ 490.064,53 ΕΥΡΩ).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 9.796.993,00 € (εννιά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ) χωρίς κρατήσεις ή 10.412.114,00 € (δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ) με κρατήσεις 6,27868% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ (άρθρο 27 του Ν.2859/00).