Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικής Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων της Π.Α με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού».(ΑΔΑ:6ΕΔ36-132)

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού»

2.Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΠΕΔ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/01/2022