Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 72/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της ΠΑ – ΑΔΑ : Ψ03Ξ6-Ω1Η

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 24/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/01/2022