Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 73/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου Τριών (3) Στρωμάτων με Λάστιχο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  53.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

4. Δ.73-21 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (21PROC009722520)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Μασκών Χειρουργείου (Δ.73_21) (21PROC009719609) (6ΥΣ36-2ΛΦ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/01/2022