Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 233.941,60 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  247.978,10 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

Δ.70_21 Προμήθεια ΦΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (21PROC009848298)

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Φ.Ι. (Δ.70_21) (9ΗΚ56-Α92)

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Δ.70_21) (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) (21PROC009846736)

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/02/2022