Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 69/21 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ)

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 207.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  256.680,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21PROC009655859

Δ.69_21 Καθαριότητα Χώρων ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (21PROC009658870)

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/12/2021