Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/21 του ΓΕΕΘΑ για την αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: ΩΔΚ46-ΒΞΙ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 211.979,02 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΚ46-ΒΞΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/12/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/01/2022