Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 65/21) για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΨΟΓΝ6-1ΧΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών, καθώς και την τριετή υποστήριξη αυτού μετά την παρέλευση της παρεχόμενης εγγύησης διάρκειας δύο ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 1.798.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/04/2022