Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 62/21) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου – Πηλήκιο Τύπου Τζόκεϊ Εκστρατείας ΣΞ) – ΑΔΑ : 69Γ66-ΘΤ8

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου – Πηλήκιο Τύπου Τζόκεϊ Εκστρατείας ΣΞ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 805.704,90€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 999.074,08€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/01/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/01/2022