Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 61/21) για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : 6ΤΩΙ6-ΒΡ5

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 298.500,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 370.140,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 23/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/01/2022