Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 58/21) για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης) – ΑΔΑ : 6ΗΕΛ6-Α30

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης) προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 401.940,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 498.405,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/12/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/12/2021