Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)» εκτιμώμενης αξίας 35.335,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 43.815,40 € (με ΦΠΑ 24%)

H 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (43.815,40 €) με ΦΠΑ 24%.

21PROC009462456

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009462456
Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009469517 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ:99Ω56-ΚΤΘ

99Ω56-ΚΤΘ_21PROC009469517

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες της Πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 142097.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/12/2021