Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 67/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Γενικής Χρήσης C-ARM με FLAT PANEL του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Γενικής Χρήσης C-ARM με FLAT PANEL για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στο Πλαίσιο Συμφωνίας Συμβιβασμού ΕΛΛ Δημοσίου – SIEMENS συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 72.500,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 89.900,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ 67_21 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 21PROC009619601

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21PROC009614872

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/01/2022