Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 65/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Ορθοπεδικών Έλξεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Ορθοπεδικών Έλξεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.300,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  73.532,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. Δ.65-21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΞΕΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (21PROC009560498)

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΞΕΩΝ (Δ.65-21) (21PROC009559951) (6ΠΚ26-ΠΕΨ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/12/2021