Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 64/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διττανθρακικά για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διττανθρακικά για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 90.750,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  96.195,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διατανθρακικά (Δ.64_21) (ΨΦ9Κ6-ΧΦ4) (21PROC009454262)

Δ.64_21 Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διατανθρακικά(2η έκδοση) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (21PROC009455972)

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/11/2021