Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 321.383,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/12/2021