Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός Δ.12/21 της 117ΠΜ για την κοπή και αποκομιδή ξυλείας.

 Η 117ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την κοπή και αποκομιδή ξυλείας.

ΔΙΑΎΓΕΙΑ:ΑΔΑ 6Ζ666-ΞΔ4

ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009281257

1δ. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ

 (2) Υπόδειγμα Υ.Δ.

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2021