Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 64/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Σύναψη σύμβασης αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές Α/Δ με τη χρήση RADAR» – ΑΔΑ : ΩΝΥΧ6-ΛΘ4

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια-εγκατάσταση πέντε(5) Συστημάτων RADAR Εντοπισμού και Αποφυγής Πτηνών σε περιοχές Α/Δ , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 4.758.064,52€ άνευ ΦΠΑ (24%) [ήτοι εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.900.000,00€)].

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/12/2021