Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξυλουργικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)» εκτιμώμενης αξίας 56.180,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 69.663,20 € (με ΦΠΑ 24%)

H 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξυλουργικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)» συνολικού προυπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (69.663,20 €) με ΦΠΑ 24%.

d-pr-22-21-206pay

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009423660
Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009424196 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑΑΦ6-ΧΩ4

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ”ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” του πεδίου ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες της Πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 141857.

Τροποποιείται η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με τη Φ.917/ΑΔ.10741/Σ.2153/26-10-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. (ΑΔΑΜ: 21PROC009437198).

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2021