Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 63/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΑΔΑ: ΨΝΙ06-Ν45)

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό τη Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 212.340,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  225.080,40 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φυσικό Αέριο (Δ.63_21)(1-10-2021)pdf(ΨΝΙ06-Ν45)(21PROC009298703)

4. Δ.63_21 Προμήθεια Φυσικού Αερίου 251ΓΝΑ (ΕΣΗΔΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΚΗΜΔΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/10/2021
Τελευταία τροποποίηση: 04/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/10/2021