Επανάληψη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ) (ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΔΑ: 6ΥΚΙ6-ΑΣΥ)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών (CPV:15810000-9), ως τα είδη του Πίνακα Παραρτήματος «Β», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, του Ν.4782/21 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/09/2021