Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Πλήρους Τεύχους Διακήρυξης για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) ΜΤΦ Α/Φ LCA και την εν συνεχεία υποστήριξη (FOLLOW ON SUPPORT – FOS) των Α/Φ και των Α/Κ σε ανταλλακτικά, επισκευές, βιβλιογραφία και τεχνική βοήθεια (ΑΔΑ:6ΗΝΣ6-Θ07)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση επί Σχεδίου Πλήρους Τεύχους Διακήρυξης για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) ΜΤΦ Α/Φ LCA και την εν συνεχεία υποστήριξη (FOLLOW ON SUPPORT – FOS) των Α/Φ και των Α/Κ σε ανταλλακτικά, επισκευές, βιβλιογραφία και τεχνική βοήθεια, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους έως και την Τρίτη  19 Οκτωβρίου  2021, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

yppa@haf.gr και  diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΗΝΣ6-Θ07

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Σχολίων της διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια και εν συνεχεία υποστήριξη τεσσάρων (4) Α/ΦLight Carrier Aircraft (LCA)»(ΑΔΑ:9ΩΚ16-Σ17)

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/10/2021