Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας(ΑΔΑ:ΩΗ5Ψ6-ΨΜΞ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 924.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/11/2021