Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 52/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου- ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5071142 (ΑΔΑ:63ΕΝ6-13Π )

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια – Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου- ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5071142, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 4.401.398 ,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 5.457.733,52 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 01/10/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2021