Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 32/21 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΑΔΑ: 66ΘΜ6-6ΙΜ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, συνολικής  προϋπολογισθείσας αξίας 509.787,40€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ή 632.136,38 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/09/2021
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/10/2021