Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.01/21 της 133ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπού Κρέατος για Κάλυψη Αναγκών 133ΣΜ, ΚΕΔΑ/Τ και 350ΠΚΒ/11ΜΚΒ – ΑΔΑ: 6ΧΚΧ6-2ΙΕ

Η 133ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 13% συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 0,13468% και των λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

ΑΔΑ: 6ΧΚΧ6-2ΙΕ

ΑΔΑΜ: 21PROC009017304

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2021