Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 7/2021) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων Και Πουλερικών & Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, Για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION – 4 ης ΜΣΕΠ

Η Μ.Υ FOB AKTION προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την ετήσια προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών & νωπών παρασκευασμάτων κρέατος, για Κάλυψη Αναγκών ΜΥ FOB AKTION –4ης ΜΣΕΠ . Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 35.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (39.550,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 13%) και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) κάθε είδους.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 962Φ6-ΠΦ9

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/962%CE%A66-%CE%A0%CE%A69

ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009113795

962Φ6-ΠΦ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 26/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2021