Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) της 117 ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Αγωγού Καυσίμου.

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης αγωγού καυσίμου.  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00€), απαλλασσόμενου από ΦΠΑ (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00). Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 940Ρ6-9X2

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/940%CE%A16-9%CE%A72

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 21PROC009118230

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ (5)

4δ. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ & ΑΔΑ (3)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (3)

5β. Περίληψη (2)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2021
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/09/2021